Department of Culture, Arts and Leisure


Irish

GAELTACHT QUARTER

The Joint West Belfast/Greater Shankill Task Force Report recommended that a Gaeltacht Quarter be developed and a Development Board be established to oversee delivery. The quarter has been defined as a corridor connecting Belfast City Centre to Andersonstown.

The aim of the Quarter is to secure wealth creation by maximising the economic opportunities provided by a growing cluster of Irish Language and cultural based enterprises and activities which additionally have significant tourist potential.

DCAL sponsored a bid on behalf of the Gaeltacht Quarter to the Integrated Development Fund for a lead-in capital development at Cultúrlann on the Falls Road, Belfast and to provide a secretariat and business/marketing plan for the Gaeltacht Quarter Board.

Community and business representatives have set up a limited company known as An Ceathrú Gaeltachta Teo. This organisation acts will act as employer to the staff and will develop a business and marketing plan for the Gaeltacht Quarter.

An Ceathrú Gaeltachta Teo is complemented by a Steering Group which comprises representatives from central government, local government, public services in the area and local community and business interests. The Steering Group provides a channel of communication between the organisations represented on it and An Ceathrú Gaeltachta Teo and will facilitate the emergence of a coordinated strategic approach to the development of the Gaeltacht Quarter.

IRISH LANGUAGE BROADCAST FUND

The Joint Declaration committed the Government to take the necessary steps to secure the establishment of a fund for financial support for Irish language film and television production. This commitment was also contained in the Belfast/Good Friday Agreement.

Northern Ireland Screen is delivering the Irish Language Broadcast Fund (ILBF) commitment through a sub-committee of its board.

DCAL provided funding of £12 million over five years with a target of at least 75 additional hours Irish language broadcasting per year by 2008.

In June 2008, the Secretary of State for Northern Ireland confirmed further funding for two years at £3m per annum for the period 2009-2011.

The Fund became operational in June 2005 and the BBC and TG4 have reported encouraging viewing figures for programmes already transmitted. An independent interim evaluation of its first year of work has also reported encouraging figures regarding satisfaction with the work of the Fund.

An Ghaeilge

AN CHEATHRÚ GAELTACHTA

Mhol Tuarascáil Chomh-thascfhórsa Bhéal Feirste Thiar/Mórcheantar na Seanchille go bhforbrófaí Ceathrú Gaeltachta agus go mbunófaí Bord Forbartha chun maoirsiú a dhéanamh ar a sheachadadh. Rinneadh an cheathrú seo a shainiú mar an dromchla a cheanglaíonn Lár Chathair Bhéal Feirste le Baile Andarsan.

Is í aidhm na Ceathrún ná maoin a bhaint amach trí huasmhéadú a dhéanamh ar na deiseanna eacnamaíochta a chuirfeadh braisle méadaitheach d’fhiontair agus ghníomhaíochtaí atá bunaithe ar an nGaeilge agus ar an gcultúr ar fáil agus d’fhéadfadh acmhainn turasóireachta fhéideartha a bheith i gceist leo chomh maith.

D’urraigh RCEF iarracht ar son na Ceathrú Gaeltachta don Chiste um Fhorbairt Chomhtháite le haghaidh forbartha caipitil tosaigh ag an gCultúrlann ar Bhóthar na bhFál, Béal Feirste agus chun rúnaíocht agus plean gnó/margaíochta a sholáthar do Bhord na Ceathrú Gaeltachta.

Bhunaigh ionadaithe pobail agus gnó cuideachta theoranta agus tugadh An Cheathrú Gaeltachta Teo. uirthi. Gníomhóidh an eagraíocht seo mar fhostóir do na baill foirne agus forbróidh sí plean gnó agus margaíochta don Cheathrú Gaeltachta.

Tá An Cheathrú Gaeltachta Teo. comhlánaithe ag Grúpa Stiúrtha atá comhdhéanta d’ionadaithe ón rialtas láir, ón rialtas áitiúil ó sheirbhísí poiblí sa cheantar agus de pháirtithe leasmhara áitiúla pobail agus gnó. Soláthraíonn an Grúpa Stiúrtha bealach cumarsáide idir na heagraíochtaí a bhfuil ionadaíocht acu air, agus éascóidh An Cheathrú Gaeltachta Teo. cruthú chur chuige straitéiseach comhordaithe maidir leis an gCeathrú Gaeltachta a fhorbairt.

CISTE CRAOLTÓIREACHTA NA GAEILGE

Thug an Rialtas tiomantas sa Chomhdhearbhú chun na céimeanna riachtanacha a ghlacadh chun ciste a bhunú um thacaíocht airgeadais do léiriú scannán agus clár teilifíse Gaeilge. Bhí an tiomantas seo ina chuid de Chomhaontú Bhéal Feirste/Aoine an Chéasta freisin.

Tá Northern Ireland Screen ag comhlíonadh an tiomantais i leith Chiste Craoltóireachta na Gaeilge (ILBF) trí fhochoiste dá bhord féin.

Sholáthair RCEF cistiú £12 milliún thar chúig bliana agus tá sprioc de 75 uair an chloig bhreise ar a laghad de chraoladh as Gaeilge in aghaidh na bliana faoi 2008 aige.

I Meitheamh 2008, dhearbhaigh Rúnaí Stáit Thuaisceart Éireann cistiú breise ar feadh dhá bhliain de £3m in aghaidh na bliana don tréimhse 2009-2011.

Chuaigh an Ciste i bhfeidhm i Meitheamh 2005 agus tá figiúirí spreagúla lucht féachana á thuairisciú ag an BBC agus TG4  do na cláir a craoladh go dtí seo. Thug meastóireacht neamhspleách eatramhach ar a chéad bhliain oibre tuairisc ar fhigiúirí spreagúla maidir le sásamh le hobair an Chiste.

GAELTACHT QUARTER

The Joint West Bilfawst/Shankill Task Force report allooed at a Gaeltacht Quarter shud bae fordered an’ a Forderin Boord bae stairtet tae owresee deliverin’.  The quarter hes bein allooed tae bae a corridor rinnin atween Belfawst Citie Centre an’ Andersonstoon.

The airtin o’ the quarter bes tae mak’ siccar o’ prugh maakin bae maakin the maist o’ the economic chansts gien bae a grawin nest o’ Airish leid an’ heirskeip based consairns an’ daens at hae baag tourism potential forebye.

DCAL sponsored a bid oan baehauf o’ the Gaeltacht Quarter tae the Integrated Forderin Fund fer a lead in capital forderin  aa Culterlann oan the Faas Raa, Bilfawst an’ tae gie an offaice an business/meercetin plen fer the Gaeltacht Quarter Boord.

Fowk fae business an’ the community hae stairtet ap a leemeted companie kent es An Ceathru Gaeltachta Teo.  Thon consairn wul ect es employer tae ivryboadie at wrochts tae hit an hit’ll forder a business an’ meercetin plen fer the Gaeltacht Quarter

An Ceathru Gaeltachta Teo bes hefted bae a Steerin’ Curn at bes maide ap o’ fowk representin’ central government, locail government, public services i the airt an’ locail community an’ business intherests.  The Steerin’ Curn gies a wie o’ communicatin’ atween the organisations hit represents an’ An Ceathru Gaeltachta Teo an’ hit’ll heft the stairt o’ a coordinated strategic wie o’ cummin aa the forderin o’ the Gaeltacht Quarter.

AIRISH LEID BRAIDCAST FUND

The Joint Declaration committet the Government tae tak’ the steps needfu’ tae stairt ap a fund fer gien financial hefts tae the maakin o’ Airish leid films an television shews.  Thon commitment wus i the Bilfawst/Guid Friday ‘Greement forebye.  

Norlin Airlan Screen bes deliverin’ oan the Airish Leid Braidcast Fund commitment through a sub-committee o’ hits boord.

DCAL gied £12 million owre five yeirs  ettled aa 75 hours ir mair extra Airish leid braidcastin ivry yeir bae 2008.

I Juin 2008, the Secretary o’ State fer Norlin Airlan committet mair catter fer twa yeirs aa £3m per yeir fer 2009 – 2011.

The fund stairtet waarkin i Juin 2005 an’ the BBC an’ TG4 hae allooed at nummers leukin aa programmes aareadie pit oot hae bein guid.  An’ independent valuation o’ hits furst yeir hes reported guid nummers o’ fowk satisfied wi’ the waark o’ the fund.

Related Links
Information