We recognise the importance of respect, understanding and tolerance in relation to linguistic diversity. There are many languages used in Northern Ireland, including indigenous minority languages (Irish Language and Ulster Scots), minority ethnic languages and British and Irish sign languages.

The Belfast/Good Friday Agreement committed the Government to 'recognise the importance of respect, understanding and tolerance in relation to linguistic diversity, including in Northern Ireland, the Irish language, Ulster-Scots and the languages of the various ethnic minority communities, all of which are part of the cultural wealth of the island of Ireland.'

The 2005 budget, published in December 2004, announced a re-profiled budget of £12m over 5 years for an Ulster-Scots Academy. This was part of a £24m package that also gave £12m for the Irish Language Broadcast Fund.

The Department of Culture, Arts and Leisure (DCAL) jointly sponsors the North/South Language Body along with the Department of Arts, Heritage and Gaeltacht (DAHG). The North/South Language Body was established on 2 December 1999 following the Belfast/Good Friday Agreement. It comprises Foras na Gaeilge,Opens new window (Irish Language Agency) and Ulster-Scots Agency Opens new window (Tha Boord o Ulstèr-Scotch). DAHG funds 75% of the budget of Foras na Gaeilge and DCAL the remaining 25%. DCAL funds 75% of the budget of the Ulster-Scots Agency and DAHG the remaining 25%.

DCAL promotes the use of Irish and Ulster-Scots in order to safeguard them as an important part of our shared cultural heritage. Irish and Ulster-Scots are recognised by the UK Government under the European Charter for Regional or Minority Languages.

An Inter-departmental Charter Implementation Group (ICIG), chaired by DCAL and comprising all Government departments that operate in Northern Ireland, has developed Guidance for public servants to help them meet their obligations under the European Charter for Regional or Minority Languages.

DCAL also aims to help people who use British and Irish Sign Languages (through the establishment of the Sign Language Partnership Group).

The St Andrews Agreement (October 2006) committed the UK Government to work with the incoming Executive to protect and enhance the development of the Irish and Ulster-Scots languages. This commitment was consequently included in amendments to the Northern Ireland Act 1998, placing duties on the Executive to adopt a strategy setting out how it proposes to enhance and protect the development of the Irish language and Ulster-Scots culture, heritage and language.

Teanga/Éagsúlacht Chultúrtha

Aithnímid an tábhacht a bhaineann le meas, tuiscint agus caoinfhulaingt maidir le héagsúlacht teanga. Úsáidtear go leor teangacha i dTuaisceart Éireann, ina measc teangacha dúchasacha mionlaigh (Gaeilge agus Albainis Uladh), teangacha eitneacha mionlaigh agus teangacha comharthaíochta de chuid na Breataine agus na hÉireann.

I gcomhaontú Bhéal Feirste/Aoine an Chéasta thug an Rialtas tiomantas chun ‘an tábhacht a bhaineann le meas, tuiscint agus caoinfhulaingt i leith éagsúlachta teanga a aithint, lena n-áirítear i dTuaisceart Éireann, an Ghaeilge, Albainis Uladh agus teangacha na bpobal eitneach mionlaigh éagsúla, a bhfuil siad go léir mar chuid de shaibhreas cultúrtha oileán na hÉireann.’

D’fhógair buiséad 2005, a foilsíodh i Nollaig 2004, buiséad athphróifílithe de £12m thar 5 bliana do Acadamh Albainis Uladh. Bhí sé sin ina chuid de phacáiste £24m a thug £12m freisin do Chiste Craoltóireachta na Gaeilge.

Déanann an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta (RCEF) comhurraíocht ar an bhForas Teanga i dteannta leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta (REOG). Bunaíodh an Foras Teanga ar 2 Nollaig 1999 tar éis Chomhaontú Bhéal Feirste/Aoine an Chéasta. Tá sé comhdhéanta de Foras na Gaeilge, (Gníomhaireacht na Gaeilge) agus Gníomhaireacht na hUltaise (Tha Boord o Ulstèr-Scotch). Soláthraíonn an REOG cistiú do 75% de bhuiséad Fhoras na Gaeilge agus soláthraíonn an RCEF cistiú do 25% de. Soláthraíonn an RCEF cistiú do 75% de bhuiséad Ghníomhaireacht na hUltaise agus soláthraíonn an REOG cistiú do 25% de.

Déanann an RCEF cur chun cinn ar úsáid na Gaeilge agus Albainis Uladh chun iad a chosaint mar chuid thábhachtach dár gcomhoidhreacht chultúrtha. Aithníonn Rialtas an RA an Ghaeilge agus Albainis Uladh faoin gCairt Eorpach um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh.

D’fhorbair an Grúpa Idir-Rannach um Fhorfheidhmiú na Cairte (ICIG), a dhéanann an RCEF cathaoirleacht air agus atá comhdhéanta de na ranna Rialtais go léir a oibríonn i dTuaisceart Éireann, Treoir d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí chun cabhrú leo a gcuid oibleagáidí a chomhlíonadh faoin gCairt Eorpach um Theangacha Réigiúnacha nó Mionlaigh.

Freisin tá sé mar aidhm ag an RCEF cabhrú le daoine a úsáideann Teangacha Comharthaíochta na Breataine agus na hÉireann (tríd an nGrúpa Comhpháirtíochta do Theanga Chomharthaíochta a bhunú).

I gComhaontú Chill Rímhinn (Deireadh Fómhair 2006) thug Rialtas an RA tiomantas d’oibriú leis an bhFeidhmeannacht a bhí ag teacht isteach chun forbairt na Gaeilge agus Albainis Uladh a chosaint agus a fheabhsú. Ina dhiaidh sin áiríodh an tiomantas sin i leasuithe ar an Acht um Thuaisceart Éireann 1998, a leag dualgais ar an bhFeidhmeannacht chun glacadh le straitéis a leagfadh amach an chaoi a bhfuil sé beartaithe aici forbairt  cultúir, oidhreachta agus teanga na Gaeilge agus Albainis Uladh a fheabhsú agus a chosaint.

LEID/DIVERSITY O’ HEIRSKEIP

We alloo at respect , unnerstannin an’ tholin adae wi’ diversity o’ leids bes gyely important.  Thair ir monie leids uised i Norlin Airlan, amang thaim indigenous minoritie leids (Airish Leid an’ Ulster Scots), minoritie ethnic leids an British an’ Airish sign leids.

Alang wi Inglis monie ither leids ir uised i Norlin Airlan, amang thaim indigenous ir locail minoritie leids (Airish an’ Ulster Scots), minoritie ethnic leids an’ British an’ Airish sign leids.s

The Bilfawst/Guid Friday ‘Greement committet the Government tae ‘alloo fer the importance o’ respect, unnerstannin an tholin adae wi’ diversity o’ leids, mang thae leids i Norlin Airlan ir the Airish leid, Ulster Scots an the leids o’ differ ethnic minoritie communities,  aa o’ thaim bein’ pairt o’ the wealth o’ heirskeip o’ the islan’ o’ Airlan’.

The 2005 budget, brocht oot i Decemmer 2004, maide a re-profiled budget o’ £12m owre 5 yeirs fer an Ulster Scots Academie.  Thon wus pairt o’ a £24m package at gied £12m tae the Airish Leid Braidcastin Fund.

DCAL sponsors the Noarth/Sooth Leid Boadie alang wi’ DAHG.  The Noarth/Sooth Leid Boadie wus stairtet ap oan Decemmer 2nd 1999 follaein the Bilfawst/Guid Friday ‘Greement.  Hit bes maide ap o’ Foras na Gaeilge  (Airish Leid Agency) an’ the Ulster Scots Agency (The Boord o’ Ulster Scots).  DCRGA gies 75% o’ the budget o’ Foras na Gaeilge an’ DCAL the ither 25%.  DCAL gies 75% o’ the budget o’ the Ulster Scots Agency an’ DAHG gies the ither 25%.

DCAL hefts the uise o’ Airish an’ Ulster Scots fer tae bield thaim es an important pairt o’ oor shaired heritage o’ heirskeip.  Airish an’ Ulster Scots ir recognised bae the UK Government unner the European Chairter fer Locail ir Minoritie Leids.

An Inther-Depairtmental Chairter Implementation Curn chaired bae DCAL an’ maide ap o’ ivry Government depairtment waarkin i Norlin Airlan hes fordered steerins fer public servants fer tae heft thaim ansuer thair obleegements unner the European Chairter fer Locail ir Minoritie Leids.

Forebye thon DCAL ettles tae heft thaim at uise British an’ Airish Sign Leids (bae stairtin the Sign Leid Partnerschip Curn).

The St. Andra’s ‘Greement (Uptober 2006) committet the UK Government tae waark wi’ the incummin Executive tae bield an’ mak’ betther the forderin o’ the Airish an’ Ulster Scots leids.  Efter tha’ thon commitment wus pit intae amendements tae the Norlin Airlan Ect 19&98, pittin duties oan the Executive tae tak’ oan a strategy settin’ oot hoo hit purpones tae mak’ betther an’ bield the forderin o’ the Airish leid an Ulster Scots heirskeip, heritage an’ leid.

Top of Page